Chi tiết về Tác giả

Thế Bính, Nguyễn

  • S. 147 (2018) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Cấu trúc thị trường trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF