Chi tiết về Tác giả

Thúy, Nguyễn

  • S. 30 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
    Phát triển các công cụ phái sinh trên thị trường ngoại hối Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 31 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
    Phát triển các công cụ phái sinh trên thị trường ngoại hối Việt Nam
    Tóm tắt  PDF