Chi tiết về Tác giả

Quang Khải, Nguyễn

  • S. 133 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Xây dựng mô hình DEA phù hợp cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Việt Nam bằng thuật giải di truyền
    Tóm tắt  PDF