Chi tiết về Tác giả

Quốc Toàn, Nguyễn

  • S. 150 (2018) - CHỦ ĐỀ NÓNG
    Năng lực cạnh tranh Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ – phân tích dưới góc nhìn Lý thuyết Năng lực cạnh tranh và Lý thuyết Cực kinh tế vùng
    Tóm tắt  PDF