Chi tiết về Tác giả

Phúc Cảnh, Nguyễn

  • S. 130+131 (2017) - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
    Tác động của kiều hối đến đầu tư tư nhân vào tài sản cố định - nghiên cứu thực nghiệm tại châu Á - Thái Bình Dương
    Tóm tắt  PDF
  • S. 141 (2017) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Viện trợ nước ngoài và ổn định tăng trưởng kinh tế - nghiên cứu thực nghiệm tại một số quốc gia Đông Nam Á
    Tóm tắt  PDF