Chi tiết về Tác giả

Minh Hải, Nguyễn

  • S. 137 (2017) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Nghiên cứu thực nghiệm tác động của cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF