Chi tiết về Tác giả

Hoàng Chung, Nguyễn

 • S. 135 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  Các nhân tố tác động đến tỷ số nợ theo giá trị thị trường – nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 142+143 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
  Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô đến sự ổn định tài chính tại Việt Nam – góc nhìn qua tăng trưởng tín dụng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 150 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
  Phân tích cú sốc chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế Việt Nam – tiếp cận bằng mô hình Keynes mới theo kỳ vọng hợp lý
  Tóm tắt  PDF