Chi tiết về Tác giả

Hồng Thu, Nguyễn

  • S. 134 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Khả năng tiếp cận tín dụng vi mô của hộ dân làng nghề truyền thống sơn mài ở Bình Dương
    Tóm tắt  PDF