Chi tiết về Tác giả

Doãn Mẫn, Nguyễn

  • S. 136 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Tác động của moment bậc cao đến suất sinh lời cổ phiếu các công ty niêm yết tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF