Chi tiết về Tác giả

Chí Hải, Nguyễn

  • S. 135 (2017) - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN
    Tư tưởng cải cách kinh tế ở Việt Nam thời kỳ phong kiến và những gợi ý chính sách trong điều kiện hiện nay
    Tóm tắt  PDF
  • S. 142+143 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Đánh giá tính liên kết trong phát triển công nghiệp tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
    Tóm tắt  PDF