Chi tiết về Tác giả

Chí Đức, Nguyễn

  • S. 140 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Tác động của bảo hiểm tiền gửi đến kỷ luật thị trường ngành ngân hàng Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 152 (2018) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Ứng dụng mô hình Garch trong xây dựng chỉ số căng thẳng tài chính cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF