Chi tiết về Tác giả

Bùi Hạnh Duyên, Nguyễn

  • S. 136 (2017) - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
    Hội nhập tài chính của các nước Đông Nam Á với thế giới: phân tích thông qua mối quan hệ giữa các thị trường chứng khoán
    Tóm tắt  PDF