Chi tiết về Tác giả

Bích Ngọc, Nguyễn

  • S. 149 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Ảnh hưởng của cú sốc dầu lên tỷ giá hối đoái tại các quốc gia Đông Nam Á – tiếp cận theo mô hình chuyển đổi trạng thái Markov
    Tóm tắt  PDF