Chi tiết về Tác giả

Đức Trung, Nguyễn

  • S. 142+143 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô đến sự ổn định tài chính tại Việt Nam – góc nhìn qua tăng trưởng tín dụng
    Tóm tắt  PDF
  • S. 150 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Phân tích cú sốc chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế Việt Nam – tiếp cận bằng mô hình Keynes mới theo kỳ vọng hợp lý
    Tóm tắt  PDF