Chi tiết về Tác giả

Đắc Hưng, Nguyễn

  • S. 130+131 (2017) - MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ VÀ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH
    Khủng hoảng tài chính Mỹ: giả thuyết nguyên nhân và bài học
    Tóm tắt  PDF
  • S. 135 (2017) - CHỦ ĐỀ NÓNG
    Hoàn thiện môi trường pháp lý cho thị trường mua bán nợ xấu
    Tóm tắt  PDF