Chi tiết về Tác giả

Đại Lai, Nguyễn

  • S. 130+131 (2017) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ VÀ LÝ THUYẾT TIỀN TỆ
    Thị trường tài chính - tiền tệ Việt Nam năm 2016 – thành công, thách thức và giải pháp
    Tóm tắt  PDF
  • S. 135 (2017) - CHỦ ĐỀ NÓNG
    Tình hình áp dụng chuẩn Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF