Chi tiết về Tác giả

Đình Thiên, Nguyễn

  • S. 134 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Đo lường rủi ro tín dụng của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại
    Tóm tắt  PDF