Chi tiết về Tác giả

Hưng, Nguyễn Xuân

  • S. 31 (2008) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
    Cần tiến tới điều hành chính sách tiền tệ theo cơ chế lạm phát mục tiêu
    Tóm tắt  PDF
  • S. 48 (2010) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
    Lạm bàn về lãi suất cơ bản ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF