Chi tiết về Tác giả

Hòa, Nguyễn Xuân

  • S. 68 (2011) - Công nghệ ngân hàng
    Tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP tại Agribank Chi nhánh Lâm Đồng
    Tóm tắt  PDF