Chi tiết về Tác giả

Phúc, Nguyễn Vạn

  • S. 81 (2012) - Đầu tư tài chính
    Sử dụng giải thuật di truyền lựa chọn danh mục cổ phiếu đầu tư giá trị
    Tóm tắt  PDF