Chi tiết về Tác giả

Phượng, Nguyễn Vũ Hồng

  • S. 108 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Nghiên cứu tỷ suất sinh lợi của danh mục cổ phiếu giá trị à phần bù giá trị trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF