Chi tiết về Tác giả

Thụy, Nguyễn Văn

  • S. 24 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
    Nguyên nhân chảy máu chất xám tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập
    Tóm tắt  PDF
  • S. 102 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Tác động của năng lực quản trị đến kết quả kinh doanh: Nghiên cứu thực nghiệm các ngân hàng thương mại cổ phần tại Tp.HCM
    Tóm tắt  PDF