Chi tiết về Tác giả

Thép, Nguyễn Văn

  • S. 105 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các quỹ tín dụng nhân dân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF