Chi tiết về Tác giả

Phúc, Nguyễn Văn

 • S. 1 (2004) - Nghiên cứu trao đổi
  Tín dụng ngân hàng đối với kinh tế tư nhân, thực trạng và giải pháp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Giải pháp nào cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại nhà nước
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Vai trò tín dụng ngân hàng đối với việc phát triển kinh tế tư nhân tại Tp.HCM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 13 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Vai trò tín dụng ngân hàng đối với việc phát triển kinh tế tư nhân tại Tp.HCM.(tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 91 (2013) - Chủ đề
  Ảnh hưởng của nợ xấu đến chênh lệch kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 93 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Nợ công và tăng trưởng kinh tế, kinh nghiệm các nước và bài học cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF