Chi tiết về Tác giả

Hiếu, Nguyễn Trung

 • S. 81 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Chất lượng của hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội bộ doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại Việt Nam - Tiếp cận dựa trên đánh giá của người sử dụng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 86 (2013) - Chủ đề
  Tuân thủ các nguyên tắc về quản trị, giám sát rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 87 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Bàn thêm về kỹ thuật phân loại nợ bằng xếp hạng tín dụng nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF