Chi tiết về Tác giả

Minh, Nguyễn Trọng

  • S. 34+35 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
    Hoạt động kinh tế đối ngoại – Động lực phát triển đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF
  • S. 72 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
    Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF