Chi tiết về Tác giả

Hoài, Nguyễn Trọng

 • S. 5 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Can thiệp cần thiết cho vấn đề tài chính: Vấn đề thông tin bất cân xứng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Ngân hàng và người nghèo: chính sách nào cho sự phát triển
  Tóm tắt  PDF
 • S. 22+23 (2008) - Đầu tư tài chính
  Hệ quả lạm phát – Dự báo thay đổi danh mục đầu tư và các hệ lụy rủi ro
  Tóm tắt  PDF
 • S. 28 (2008) - Đầu tư tài chính
  Mô hình kinh tế lượng xác định mức độ thông tin bất cân xứng: tình huống thị trường chứng khoán Tp.HCM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 44 (2009) - Công nghệ ngân hàng
  Phát triển tài chính theo chiều sâu tại Châu Á. Nghiên cứu thực nghiệm và bài học cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 69 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Mối quan hệ lạm phát và sự bất định lạm phát ở Việt Nam: Nghiên cứu thực nghiệm và gợi ý chính sách
  Tóm tắt  PDF
 • S. 80 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của tiến trình gia nhập WTO đến cán cân thanh toán của Việt Nam
  Tóm tắt  PDF