Chi tiết về Tác giả

Phúc, Nguyễn Trần

 • S. 7 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Rủi ro ngoại hối và khả năng quản trị bằng hợp đồng tiền tệ tương lai
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Rủi ro ngoại hối và khả năng quản trị bằng hợp đồng tiền tệ tương lai (tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 122 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Chính sách điều tiết giá và kiềm chế lạm phát tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF