Chi tiết về Tác giả

Hằng, Nguyễn Thu

 • S. 74 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Kiểm định mô hình chỉ số Z của Altman trong dự báo thất bại doanh nghiệp tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 81 (2012) - Đầu tư tài chính
  Kiểm định mô hình Fama-French tại thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 88 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Huy động vốn từ bên ngoài của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam: Lựa chọn giữa phát hành cổ phiếu và vay nợ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 99 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Ảnh hưởng của kế toán dồn tích đến tính bền vững của lợi nhuận kế toán tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam
  Tóm tắt  PDF