Chi tiết về Tác giả

Kim, Nguyễn Thiên

 • S. 66 (2011) - Sinh viên và nghiên cứu khoa học
  Một trường hợp cá biệt liên quan đến bảo lãnh nhận hàng trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 91 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Mối quan hệ giữa ngân sách nhà nước và cán cân vãng lai tại Việt Nam giai đoạn 1986-2012
  Tóm tắt  PDF
 • S. 101 (2014) - Chủ đề
  Mô hình ngân hàng hợp tác xã tại Châu Âu
  Tóm tắt  PDF