Chi tiết về Tác giả

Liêm, Nguyễn Thanh

  • S. 117 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Nghiên cứu mối quan hệ liên kết của thị trường chứng khoán các quốc gia ASEAN
    Tóm tắt  PDF
  • S. 121 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Ổn định tài chính, tăng trưởng và biến động kinh tế các nước ASEAN
    Tóm tắt  PDF