Chi tiết về Tác giả

Bình, Nguyễn Thanh

  • S. 64 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
    Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ ở tỉnh Hậu Giang
    Tóm tắt  PDF