Chi tiết về Tác giả

Mai, Nguyễn Thị

  • S. 92 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Tiếp cận dịch vụ ngân hàng của hộ gia đình ở Đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF