Chi tiết về Tác giả

Loan, Nguyễn Thị

 • S. 1 (2004) - Công nghệ ngân hàng
  Kiểm toán nội bộ theo quan điểm hiện đại và thực tế tại NHTM Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9 (2006) - Công nghệ ngân hàng
  Tiếp cận tổ chức kế toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam theo mô hình hiện đại hóa công nghệ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 13 (2006) - Công nghệ ngân hàng
  Rủi ro tác nghiệp trong kinh doanh tiền tệ tại ngân hàng và bài học kinh nghiệm
  Tóm tắt  PDF
 • S. 22+23 (2008) - Công nghệ ngân hàng
  Bàn về cơ sở ghi nhân lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 30 (2008) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 – Một số trao đổi
  Tóm tắt  PDF
 • S. 46+47 (2010) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Lợi nhuận và công bố thông tin tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 98 (2014) - Chủ đề
  Môi trường pháp lý và chính sách tiền tệ góp phần hạn chế tình trạng đô la hóa tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 129 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Kiểm soát tín dụng xanh góp phần phát triển hoạt động ngân hàng xanh tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF