Chi tiết về Tác giả

Phương, Nguyễn Thị Xuân

  • S. 75 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
    Quản lý dự trữ ngoại hối tại Việt Nam – Thực trạng và đề xuất.
    Tóm tắt  PDF