Chi tiết về Tác giả

Uyên, Nguyễn Thị Uyên

  • S. 116 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Mối quan hệ động giữa tính bất định trong dòng tiền và quyết định đầu tư
    Tóm tắt  PDF
  • S. 126 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Kiệt quệ tài chính và tránh thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF