Chi tiết về Tác giả

Trinh, Nguyễn Thị Tuyết

  • S. 11 (2006) - Công nghệ ngân hàng
    Một số bất cập của quy định hiện hành về việc thế chấp bảo lãnh quyền sử dụng đất
    Tóm tắt  PDF
  • S. 21 (2007) - Công nghệ ngân hàng
    PR-vấn đề xây dựng thương hiệu của các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF