Chi tiết về Tác giả

Mai, Nguyễn Thị Trúc

  • S. 111 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
    Tóm tắt  PDF