Chi tiết về Tác giả

Vỹ, Nguyễn Thị Thu

  • S. 117 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Mối quan hệ giữa thanh khoản cổ phiếu và cấu trúc vốn của công ty: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF