Chi tiết về Tác giả

Trang, Nguyễn Thị Thu

  • S. 78 (2012) - Công nghệ ngân hàng
    Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 102 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Hiệu ứng truyền dẫn lãi suất: Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số ECM
    Tóm tắt  PDF