Chi tiết về Tác giả

Hiền, Nguyễn Thị Thu

 • S. 20 (2007) - Công nghệ ngân hàng
  Ứng dụng phương pháp ABC trong ngân hàng thương mại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 25 (2008) - Công nghệ ngân hàng
  Làm rõ các thông tin về công cụ tài chính của các ngân hàng thương mại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 40 (2009) - Công nghệ ngân hàng
  Minh bạch thông tin trong báo cáo tài chính lĩnh vực công
  Tóm tắt  PDF
 • S. 52 (2010) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  IFRS 9 – Những thay đổi so với IAS 39 và tác động đến kế toán các ngân hàng thương mại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 66 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Kế toán công cụ tài chính – Tiếp cận trên quan điểm hệ thống
  Tóm tắt  PDF
 • S. 116 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Quá trình hài hòa các quy định về công bố thông tin trên báo cáo tài chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam với IFRS7
  Tóm tắt  PDF