Chi tiết về Tác giả

Tâm, Nguyễn Thị Thanh

  • S. 14 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
    Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF