Chi tiết về Tác giả

Loan, Nguyễn Thị Thanh

  • S. 99 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Ảnh hưởng của kế toán dồn tích đến tính bền vững của lợi nhuận kế toán tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam
    Tóm tắt  PDF