Chi tiết về Tác giả

Huyền, Nguyễn Thị Thanh

  • S. 46+47 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
    Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới tới giao dịch vãng lai và giao dịch vốn của Việt Nam
    Tóm tắt  PDF