Chi tiết về Tác giả

Trang, Nguyễn Thị Thảo

  • S. 54 (2010) - Sinh viên và nghiên cứu khoa học
    Đánh giá tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF