Chi tiết về Tác giả

Linh, Nguyễn Thị Thùy

  • S. 9 (2006) - Công nghệ ngân hàng
    Vấn đề an ninh thẻ - Những vụ việc liên quan và giải pháp.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 10 (2006) - Công nghệ ngân hàng
    Vấn đề an ninh thẻ - Những vụ việc liên quan và giải pháp.(tt)
    Tóm tắt  PDF