Chi tiết về Tác giả

Dung, Nguyễn Thị Thùy

  • S. 30 (2008) - Công nghệ ngân hàng
    Khảo sát và đo lường các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của đầu tư cá nhân
    Tóm tắt  PDF