Chi tiết về Tác giả

Hương, Nguyễn Thị Ngọc

  • S. 93 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Tác động của quyền sở hữu đến thu nhập lãi cận biên của ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF