Chi tiết về Tác giả

Giàu, Nguyễn Thị Ngọc

  • S. 114 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng tổng tài sản và tỷ suất sinh lợi chứng khoán: Bằng chứng tại thị trường Việt Nam
    Tóm tắt  PDF