Chi tiết về Tác giả

Hoa, Nguyễn Thị Liên

 • S. 98 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Lạm phát kỳ vọng và chính sách tiền tệ ở các quốc gia Châu Á và Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 112 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm từ các nước Châu Á
  Tóm tắt  PDF
 • S. 129 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Mối quan hệ giữa vị thế tài sản nước ngoài ròng và sự phát triển tài chính - Trường hợp các nước đang phát triển ơ Châu Á
  Tóm tắt  PDF